MESAJ JURIDIC

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova Vă comunică că în ultima perioadă în adresa sa au parvenit multiple adresări privind dreptul angajatorului de a acorda ajutor material salariaților.

În acest context Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 165¹ din Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, angajatorul este în drept să acorde anual salariaţilor ajutor material în modul şi condiţiile prevăzute de contractul colectiv de muncă, de alt act normativ la nivel de unitate şi/sau de actele normative în vigoare. Ajutorul material poate fi acordat salariatului, în baza cererii lui scrise, în orice timp al anului ori adăugat la indemnizaţia de concediu.

În temeiul art. 3 lit. a) şi d) din Codul muncii, dispoziţiile Codului se aplică: salariaţilor cetăţeni ai Republicii Moldova, încadraţi în baza unui contract individual de muncă, inclusiv celor cu contract de formare profesională continuă sau de calificare profesională, care prestează muncă în Republica Moldova; angajatorilor persoane fizice sau juridice din sectorul public, privat sau mixt care folosesc munca salariată.

În baza prevederilor de la pct. 91 din Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021 în domeniul sănătății, angajatorul este obligat să planifice, anual, în devizul de venituri şi cheltuieli al Unităţii mijloace financiare în mărimea fondului de salarizare cel puţin pentru o lună, ţinându-se cont de sporuri şi suplimente la salariul de bază pentru acordarea ajutorului material salariaţilor, de regulă concomitent cu acordarea concediului de odihnă anual.

Având ca temei normele de drept stipulate mai sus, modul și condițiile concrete de acordare a ajutorului material trebuie să fie aprobate de către angajator, de comun cu Comitetul sindical, prin Regulamentul privind premierea şi acordarea ajutorului material, elaborat în baza Regulamentului-tip (vezi Anexa nr. 8 al Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2018-2021 în domeniul sănătății).

Atragem atenţia că, pentru acordarea ajutorului material pot fi utilizate mijloacele Fondului de salarizare, precum și economiile din acest Fond.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că excluderea prevederilor vizând ajutorul material din textul Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin hotărârea de Guvern nr.837 din 06.07.2016 cu modificările şi completările ulterioare, nu exclud şi nici nu limitează dreptul angajatorului să acorde anual salariaţilor ajutor material în conformitate cu prevederile art. 165¹ din Codului muncii.

Totodată, considerăm important să Vă informăm despre unele prevederi ale legislaţiei, precum: art.3 al Legii nr. 1593/2002 care specifică că alte recompense sunt - orice altă sumă decât salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la art. 20, 89, 90, 901 din Codul fiscal, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Astfel, principalele tipuri de venit, din care nu se calculează contribuţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, specificate la art. 20 din Codul fiscal, sunt:

- despăgubirile şi indemnizaţiile unice primite, conform legislaţiei, în urma unui accident de muncă sau în urma unei boli profesionale, de salariaţi ori de moştenitorii lor legali;

- plăţile, precum şi alte forme de compensaţii acordate în caz de boală, de traumatisme, sau în alte cazuri de incapacitate temporară de muncă, conform contractelor de asigurare de sănătate;

- compensarea cheltuielilor salariaţilor legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;

- compensaţia bănească acordată de la bugetul de stat persoanelor beneficiare ale Programului de stat „Prima casă”, în modul stabilit de Guvern;

- compensaţia bănească anuală acordată personalului didactic din instituţiile publice de învățământ general, conform modului stabilit de Guvern;

- bursele elevilor, studenţilor şi persoanelor aflate la învățământ postuniversitar sau la învățământ postuniversitar specializat la instituţiile de

- învățământ de stat şi particulare, indemnizaţiile unice acordate tinerilor specialişti angajaţi la lucru, conform repartizării, în localităţile rurale;

- pensiile alimentare şi indemnizaţiile pentru copii;

- compensaţiile nominative plătite păturilor insuficient asigurate, social vulnerabile ale populaţiei, precum şi prestaţiile de asigurări sociale;

- patrimoniul primit de către casele de copii de tip familial cu titlu de donaţie;

- sumele pe care le primesc donatorii de sânge de la instituţiile medicale de stat;

- mijloacele băneşti plătite, sub formă de ajutor material unic sau de reparare a prejudiciului, unor categorii de funcţionari publici sau familiilor acestora, în conformitate cu legislaţia;

- ajutorul material obţinut de persoanele fizice din fondurile de rezervă ale Guvernului, ale autorităţilor administraţiei publice locale, din mijloacele Fondului de susţinere socială a populaţiei, precum şi din mijloacele sindicatelor, în conformitate cu regulamentele care prevăd acordarea unui astfel de ajutor.

Ajutorul material acordat de către angajator salariaţilor nu se regăseşte în această listă şi reiese că este supus achitării contribuţiilor de asigurare obligatorie în medicină.

În cazul ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor, limita/neimpozabilă constituie un salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern (6975 lei pentru anul 2019), per angajat anual, cu excepţia ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia.

Vă mai informăm că, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, cu susținerea Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, a înaintat o inițiativă Guvernului Republicii Moldova prin care solicită ca ajutorul material în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator salariatului sau fostului salariat la locul de muncă de bază a cărei mărime nu depășește un salariu mediu lunar pe economie, prognozat și aprobat anual de Guvern, să nu fie supus calculării contribuției de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Argumentare: Asigurarea respectării art.54 al Constituției Republicii Moldova care prevede că „În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului”, deoarece anterior, ajutorul material acordat de către angajator se încadra în tipurile de venit din care nu se calcula contribuții de asigurare socială de stat obligatorii (până la modificarea Legii 489/1999) și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Referitor la impozitul pe venit, în conformitate cu Codul fiscal, art. 18, litera c), ajutorul material reprezintă surse de venit impozabile.

Din ajutorul material acordat de organizațiile sindicale, conform regulamentelor, nu se calculează impozitul pe venit, precum și contribuția de asigurare socială de stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Secţiune:
Categorie: Ultimele noutati